top of page

จัดงานและประชุม

จัดสัมนา หรือ งานเลี้ยงเป็นกลุ่มคณะ

- ห้องประชุม

- มีบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม out-door

- จอโปรเจคเตอร์

- อินเตอร์เน็ตไร้สาย

 จาร์แดง ยินดีต้อนรับคู่รักที่อยากถ่ายรูป Pre-wedding ในบรรยากาศธรรมชาติ ร่มรื่น เต็มไปดว้ยต้นไม้ ดอกไม้นานาพรรณ และมุมถ่ายรูปสวยๆ บริเวณรอบๆโรงแรม

Pre - Wedding

bottom of page